top of page

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Gabinet Podologiczny JOLANTA ZELEK 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek, mieszczącym się w Krakowie, przy ul. Czystej 14/2, które jest zwane dalej : GABINET PODOLOGICZNY prowadzonym przez Jolantę Zelek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Podologiczny JOLANTA ZELEK.

2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wizyty w Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00, oraz poprzez stronę internetową, aplikację Booksy 24/7.

3. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Klient.

6. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek poprosi o podanie następujących danych:
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;
c)imię i nazwisko

7. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.

8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.

9. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Klient powinien stawić się  najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.

2.Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.

3.Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Klient o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi pracownika recepcji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty lub odwołanie wizyty później niż 24h przed jej rozpoczęciem uprawnia Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty.

5.Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Gabinet Podologiczny zaproponuje nowy termin Wizyty.

6. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Gabinet Podologiczny Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.

7. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą. 

§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi Podologiczne wykonywane w Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.

2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.

4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.podologjolantazelek.pl

§ 5. Płatność

1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonanie Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej pod adresem:www.podologjolantazelek.pl 

2. W Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek udostępnia się następujące formy płatności:
a) Gotówka
b) Karta płatnicza

c) BLIK

d) Przelew bankowy 
e)Bon podarunkowy

3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.

4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Klient po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

2. Reklamacja powinna zostać przez Klienta złożona na piśmie na adres e-mailowy: podologjantazelek@gmail.com lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek w miarę możliwości Klient do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.

5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2.Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek.

4.Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Na obszarze Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Gabinet Podologiczny Jolanta Zelek .

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2023 

bottom of page